Regulamin

I. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

 • Organizator: oznacza HOME for ME Joanna Popławska, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, tel. +48 501 753 707, szkolenia@homeforme.pl albo HOME for ME Joanna Popławska i Paweł Popławski Spółka Cywilna, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, tel. +48 501 753 707, szkolenia@homeforme.pl
 • Szkolenie: oznacza edukacyjne szkolenie z homestagingu oraz aranżacji i projektowania wnętrz w formie wykładów i warsztatów prowadzone przez Organizatora;
 • Informacja o Szkoleniu: oznacza ofertę zawierającą program danego Szkolenia określający zakres, terminy, płatności i miejsce prowadzenia danego Szkolenia;
 • Kursant: oznacza każdą osobę fizyczną lub osobę prawną, która weźmie udział w Szkoleniu;
 • Regulamin: oznacza niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Szkoleniowych.

II. ORGANIZACJA SZKOLENIA

 1. Organizator jest reprezentowany merytorycznie i organizacyjnie przez Joannę Popławską, która jest certyfikowanym homestagerem i posiada kwalifikacje do prowadzenia szkoleń.
 2. Szkolenia realizowane są według danej Informacji o Szkoleniu.
 3. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w Informacji o Szkoleniu z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 5. Poza udziałem w szkoleniu Organizator szkolenia (o ile Informacja o Szkoleniu nie stanowi inaczej) zapewnia każdemu Kursantowi: materiały szkoleniowe w formie wydrukowanego i oprawionego skryptu, imienny certyfikat ukończenia szkolenia, lunch.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania jakości danego Szkolenia w szczególności w formie: spersonalizowanej ankiety lub ankiet anonimowych.
 7. Organizator nie zapewnia w ramach Szkolenia (o ile Informacja o Szkoleniu nie stanowi inaczej) transportu oraz noclegu.
 8. Organizator ma prawo dokonywania dokumentacji zdjęciowej lub filmowej z przebiegu Szkolenia z prawem jej publikacji w mediach w celach marketingowych i promocyjnych, Kursant poprzez dokonanie zgłoszenia do danego Szkolenia wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w wyżej opisanym celu i zakresie.

III. WARUNKI UDZIAŁU I REZYGNACJI ZE SZKOLENIA

 1. Informacja o organizowanych Szkoleniach przekazywana jest potencjalnym kursantom w formie informacji publikowanych na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.homeforme.pl, telemarketing lub w inny sposób.
 2. Podstawą uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie wpłata zaliczki zgłoszenia do Organizatora "on-line" za pośrednictwem strony www.homeforme.pl lub adresu szkolenia@homeforme.pl albo zgłoszenia telefonicznego pod numerem +48 501 753 707.
 3. Przy zgłoszeniu do danego Szkolenia, Kursant podaje swoje dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej i telefon komórkowy.
 4. Potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia do danego Szkolenia następuje mailowo lub telefonicznie najpóźniej na dzień przed szkoleniem, na podstawie informacji zawartych w dokonanym zgłoszeniu.
 5. Warunkiem potwierdzenia udziału w danym Szkoleniu jest wpłata przez Kursanta zaliczki w kwocie 500zł (pięćset złotych) dokonywana przy zgłoszeniu do danego Szkolenia albo nr 50 1240 6087 1111 0010 9317 3309, gdzie przy ograniczonej ilości miejsc na Szkoleniu decyduje kolejność wpłat.
 6. Kursant może dokonać bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu pisemnie (mailem na adres szkolenia@homeforme.pl) w terminie nie później niż 30 dni roboczych przed planowanym Szkoleniem. W takim przypadku Organizator dokonuje zwrotu zaliczki w pełnej kwocie.
 7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie późniejszym niż 30 dni roboczych przed planowanym Szkoleniem, Kursant jest zobowiązany do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w kwocie 250zł netto (dwieście pięćdziesiąt) za każde anulowanie zgłoszenie, zaś rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie późniejszym niż 7 dni roboczych przed planowanym Szkoleniem skutkuje zobowiązaniem Kursanta do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w kwocie 500zł netto (pięćset) za każde anulowanie zgłoszenie.
 8. Brak informacji o rezygnacji ze Szkolenia, rezygnacja zgłoszona w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed planowanym Szkoleniem lub nieobecność na Szkoleniu nie zwalnia Kursanta od poniesienia całych kosztów Szkolenia.
 9. Terminem rezygnacji jest data wpływu stosownej pisemnej informacji i potwierdzenia przez Organizatora jej otrzymania.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca danego Szkolenia lub do odwołania Szkolenia na 1 dzień roboczy przed planowanym dniem Szkolenia w szczególności ze względu na niewystarczającą liczbę Kursantów. W takim przypadku Kursanci którzy opłacili dane Szkolenie informowane są o innych dostępnych terminach, bądź zwracana jest wniesiona opłata za Szkolenie.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo w sytuacjach nadzwyczajnych (np. niezdolność do pracy osoby prowadzącej Szkolenie, zdarzenie losowe) dokonać zmiany osoby prowadzącej Szkolenie.
 12. Organizator może odwołać szkolenie poprzez kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej. 
 13. W przypadku odwołania Szkolenia przez Organizatora, Kursantowi przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez jakichkolwiek potrąceń, nie przysługują natomiast z tego powodu żadne odsetki. 

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIA

 1. Aktualna wartość opłat za dane Szkolenia są zawarte na stronie internetowej Organizatora szkolenia@homeforme.pl lub w danej Informacji o Szkoleniu.
 2. Płatność za dane Szkolenie należy dokonać najpóźniej do 7 dni roboczych przed planowanym Szkoleniem na rachunek bankowy Organizatora podany w danej Informacji o Szkoleniu albo na nr 50 1240 6087 1111 0010 9317 3309. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem istnieje możliwość dokonania, płatności gotówką w dniu Szkolenia lub wydłużonego terminu płatności.

V. REKLAMACJE i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Kursant może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia danego Szkolenia, gdzie Organizator dokona rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
 2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Kursantów lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Kursantów informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. 
 3. Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do Kursanta jest ograniczona do wysokości wartości danego Szkolenia w którym brał udział Kursant.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy, usterki, nieprawidłowości w materiałach szkoleniowych dostarczonym Kursantom. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kursanci poprzez przystąpienie do udziału w Szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora przesłanych mu danych osobowych i teleadresowych Kursantów w celach informacyjnych oraz marketingowych.
 2. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Organizator nie przekazuje i nie zbywa osobom trzecim zgromadzonych danych osobowych Kursantów.
 3. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania. 
 4. Wszelkie ewentualne spory i roszczenia związane z z niniejszym Regulaminem lub prowadzeniem Szkoleń rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Warszawa, dnia 26.09.2019 roku.